Avtalevilkår

MEDIASEO AS sine alminnelige betingelser gjeldende fra 17.07.2013

1. Betingelser

Disse betingelser gjelder ved kjøp av tjenester og produkter fra MEDIASEO AS ("MEDIASEO") såfremt ikke vilkårene er endret ved skriftlig avtale mellom MEDIASEO og Oppdragsgiveren.

2. Definisjon

Med ”MEDIASEO” menes MEDIASEO AS, et aksjeselskap registrert i Norge med organisasjonsnummer 912 298 442.

3. Produkt / tjeneste informasjon

MEDIASEO tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil på web siden, i kataloger eller annet markedsføringsmateriale. Det er prisen på ordrebekreftelse som gjelder. Dersom det ikke er utstedt ordrebekreftelse, gjelder prisen angitt på fakturaen. MEDIASEO tar videre forbehold om at tjenester / produkter ikke er tilgjengelige og om at bilder ikke overensstemmer med tjenestens / produktets virkelige utseende.

4. Bestilling og ordrens gyldighet

Bindende bestilling finner sted når oppdragstagiver sender bestillingsskjema til MEDIASEO, når Oppdragsgiver aksepterer disse avtalevilkår ved avkrysning i elektronisk skjema eller når Oppdragsgiver avgir bestilling pr telefon/sms. Bestilling er bindende, selv om Oppdragsgiver ikke har ferdig utfylt alle nødvendige skjema. MEDIASEO forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, mot tilbakelevering av eventuelle betalinger fra Oppdragsgiver. Forfall på fakturaer er normalt 10 dager. Ved forsinket betaling til MEDIASEO beregnes forsinkelsesrenter i henhold til gjeldende lov. Fortsatt manglende betaling etter 28 dager etter forfall vil totalt utestående bli oversendt til inkasso og dertil hørende omkostninger blir fakturert Oppdragsgiver.

5. Elektronisk post

Oppdragsgiver godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

6. Leveringstid

Hvis partene ikke har avtalt tidspunktet for levering av tjenesten og/eller produktet, skal MEDIASEO levere tjenesten og/eller produktet innen rimelig tid fra bestillingen er foretatt. Fra bestillingen er mottatt vil tjenesten og/eller produktet normalt leveres på 1-3 arbeidsdager. MEDIASEO fraskriver seg et hvert ansvar for eventuelle feil ved estimerte leveringstider og økonomisk tap kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse. Verken MEDIASEO, MEDIASEOs ansatte eller MEDIASEOs samarbeidspartnere og søster- / datterselskap kan gi bindende forsikringer om registrering/avvikling innen visse tidsfrister da behandlingstid i det all vesentlige beror på offentlige myndigheters behandling av registermeldinger, endringsmeldinger m.v. Likeledes kan det fra samme personkrets ikke gis bindende forsikringer om at visse firmanavn er tilgjengelige for registrering. Leveransen er gjennomført og levert når brukernavn og passord er sendt Oppdragsgiver per telefaks, e-post eller post. Leveransen av andre tjenester og produkter som ikke benytter brukernavn og passord, anses gjennomført når disse er gjort tilgjengelige for Oppdragsgiver.

7. Korrekt informasjon

Oppdragsgiver forplikter seg til å gi MEDIASEO all relevant informasjon i sakens anledning – og å holde slik informasjon oppdatert. Dette gjelder også Oppdragsgiverens egen kontaktinformasjon. Likeledes skal Oppdragsgiver gi MEDIASEO varsel om alle aktuelle frister. Dersom MEDIASEO som følge av Oppdragsgivers brudd på pliktene i dette punkt, påføres ansvar overfor tredjemann eller andre former for kostnader, bærer Oppdragsgiver ansvar for disse. Oppdragsgiver forplikter seg til å varsle MEDIASEO om en hver endring av styrets sammensetting, endringer i eierskap eller virksomhet, samt andre endringer av betydning for utførselen av oppdraget. Oppdragsgiver plikter også å tilse at MEDIASEO til en hver tid har en oppdatert epostadresse, postadresse og telefonnummer for å kontakte Oppdragsgiver.

Oppdragsgiver er kjent med at MEDIASEO kun plikter å sende meddelelser,varsler, faktura og andre henvendelser per epost. Oppdragsgiver skal utfylle alle skjema etter beste evne, og innestå for at alle opplysninger som gis er korrekte.

8. Pris / MVA

Alle priser er oppgitt eks. mva. En rekke faktorer avgjør hvilken MVA / VAT sats som belastes, bl.a. hvor kunde er lokalisert. Beregning av MVA / VAT vil spesifiseres på faktura, og satser fremgår av egen oversikt. MEDIASEO priser fremgår på web siden eller i prisliste. Web siden oppdateres regelmessig. Prisen som angis er ikke å anse som et bindene tilbud for MEDIASEO. MEDIASEO forbeholder seg retten til når som helst å justere priser.

9. Betaling

Tjenesten skal etterskudsbetales i henhold til gjeldende priser fastsatt av MEDIASEO. Dersom en bestilling ikke betales, eller dersom en betaling med kort eller betaling på annen måte, holdes tilbake av betalingsformidler eller av andre grunner ikke korrekt ubetales MEDIASEO, er bestillingen likefullt bindende for Oppdragsgiver. Korrekt betaling skal i disse tilfeller skje umiddelbart.

MEDIASEO og MEDIASEOs samarbeidspartnere eller søster- / datterselskap kan fakturere ekstra for eventuelle møter med Oppdragsgiver, og for særlige skjema, dokumenter eller annet ekstraordinært arbeid som Oppdragsgiver ønsker utført og som ikke normalt er inkludert. Likeledes kan det faktureres ekstra for større mengder kopier, budforsendelser etter avtale med Oppdragsgiver og andre ekstraordinære omkostninger.

Avtalenn løper ett år fra avtalen inngås. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere ett år av gangen frem til oppsigelse. Skriftlig oppsigelse må være MEDIASEO i hende senest 60 dager før fornyelse.

10. Reklamasjon

Reklamasjoner på MEDIASEO’s fakturaer må skje innen forfall. Senere reklamasjoner skal anses som for sent fremsatt og bortfaller.

13. Tolkning av avtalen

Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

14. Overdragelse

MEDIASEO kan overdra denne avtalen, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til kunden. Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen uten skriftlig samtykke fra MEDIASEO.

15. Ansvar og erstatningsplikt

Oppdragsgiver plikter å holde MEDIASEO, MEDIASEOs ansatte og MEDIASEOs samarbeidspartnere og søster- / datterselskap skadesløse, også overfor tredjemann, for en hver skade og et hvert tap i forbindelse med utførelsen av tjenester, og / eller som oppstår ved at tjenestene ikke kan utføres. MEDIASEO har intet ansvar for økonomisk tap som påføres kunden så som uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt, tap av omdømme, eller tap som følge av endringer i norsk lov eller som følge av avgjørelser truffet av forvaltningsorganer eller domstol, tvangsmulkt, skade på annen eiendom forårsaket av tjenestens / produktets egenskaper eller andre indirekte skader, selv om MEDIASEO blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå.

16. Næringskjøp

Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av MEDIASEO er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

17. Taushetsplikt

MEDIASEO har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og andre som opptrer på MEDIASEOs vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der MEDIASEO er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

18. Unntaksbestemmelser

MEDIASEO svarer ikke for følger som skyldes offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig eller andre omstendigheter utenfor MEDIASEO’s kontroll.

19. Trykkfeil

MEDIASEO reserverer seg for eventuelle trykkfeil på websider, brosjyrer og i annet materiell.

20. Driftssted

Oppdragsgiver er kjent med at MEDIASEO er et foretak registrert i Norge, med all ledelse i Norge og virksomhet fra fast norsk driftssted.

21. Tvister

Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Denne avtale følger norsk rett og eventuelle tvister føres for norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting. 

Hvis du har spørsmål, sitter vi: Karenslyst Alle 8b 0278 Oslo

Email: